Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen On Eagles Wings Translation Services, hierna te noemen ‘de opdrachtnemer’ en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever is verstrekt en door de opdrachtnemer is aanvaard. Voor iedere verstrekte opdracht wordt door de opdrachtgever een email verzonden naar info@oneagleswings.nl. Als opdrachtgever geldt degene die deze opdracht stuurt, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.
2. In de opdracht wordt in ieder geval aangegeven het (geschatte) aantal woorden van de brontekst, de taal waarin de brontekst is opgesteld en de taal waarin de brontekst moet worden vertaald.

 

Artikel 3 Wijziging en annulering van opdrachten
1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief (€ 35,=), voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3. Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtgever dient eventueel te gebruiken specifieke terminologie binnen 2 weken na opdracht te verstrekken aan de opdrachtnemer.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten aan derden uit te besteden, met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten.
3. Opmaak is alleen deel van de levering als dit expliciet in de opdrachtbevestiging genoemd is.
4. De overeengekomen levertermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Zodra de opdrachtnemer constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is zij gehouden de opdrachtgever daar onverwijld van in kennis te stellen.
5. Het moment van levering wordt beschouwd als het voltooien van de opdracht. Eventuele revisies daarna, mits zo afgesproken in de opdrachtbevestiging, schuiven de betalingstermijn niet op.

 

Artikel 5 Honorarium en betaling
1. De hoogte van het honorarium wordt door de opdrachtnemer vastgesteld en aangegeven in de opdrachtbevestiging. De opdrachtnemer baseert haar honorarium op hetzij een woordtarief hetzij een uurtarief, op de talencombinatie, op eventuele specifieke eigenschappen van het document en de betreffende tekst en op eventuele speciale verzoeken of vereisten van de opdrachtgever.
2. Facturen van de opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan, of binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer het recht om de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, over het gehele factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 procentpunten in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag van de factuur.
4. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de opdrachtnemer worden gemaakt in verband met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Reclames
1. De opdrachtgever wordt geacht de vertaling zo spoedig mogelijk nadat die door de opdrachtnemer is geleverd te (laten) controleren teneinde vast te stellen of deze aan zijn wensen en eisen ten aanzien van kwaliteit en bruikbaarheid voldoet.
2. Indien de geleverde opdracht bij de opdrachtgever aanleiding geeft tot klachten, dient de opdrachtgever die binnen tien werkdagen na de leverdatum aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, anders worden deze niet ontvankelijk verklaard.
3. Het uiten van een klacht of aantonen van een tekortkoming ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer inzake de betreffende opdracht.
4. De opdrachtnemer zal klachten slechts dan in behandeling nemen indien zij expliciet schriftelijk zijn verwoord en betrekking hebben op aantoonbare fouten of gebreken.
5. Indien zij de klacht gegrond acht zal de opdrachtnemer de aangegeven fouten of gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
2. De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht.
3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.
4. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatie-dragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.
6. De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
7. De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Ontbinding en overmacht
1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
2. Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.
3. Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaam-heden en de gemaakte kosten en betaalde voorschotten.

 

Artikel 9 Auteursrecht
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door De opdrachtnemer uitgevoerde opdracht is de rechtbank Utrecht bevoegd te beslissen.

 

Artikel 11 Wijziging Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden te wijzigen, doch verplicht zich ertoe dergelijke wijzigingen bij de eerste of eerstvolgende gelegenheid aan haar opdrachtgevers kenbaar te maken.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 57211183 .